Een fijne sfeer om in te werken

Om tot een optimale ontwikkeling te komen is een veilige leeromgeving en een goede onderlinge sfeer belangrijk. Op onze locatie besteden we dagelijks aandacht aan veiligheid en sfeer. Daarbij hebben we elkaar nodig en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. . We ervaren de korte lijntjes tussen medewerkers, ouders en kinderen in  een kleine overzichtelijke organisatie. 

Werken aan een veilige leeromgeving

Twee maal per jaar monitoren we de veiligheid van leerlingen door kinderen te vragen naar hun veiligheidsgevoel. Ook ouders vragen we in tevredenheidsonderzoeken naar de veiligheidsbeleving op school. Het geeft ons inzicht en geeft ons mogelijkheden om kinderen te helpen. De uitslagen bespreken we met ouders en kinderen. 

Grip krijgen op je eigen gedrag
In de coachgesprekken spreken we de kinderen regelmatig over hun welbevinden en  gedrag. We houden ze regelmatig een spiegel voor. Vaak kun je het gedrag van anderen niet veranderen. Wel heb je invloed op je eigen handelen. We helpen de kinderen zicht te krijgen op hun eigen gedrag en helpen hen om eigen gedrag aan te passen. De Kanjertraining helpt ons daarbij. 

Kanjertraining op IKC Regenboog

Werken vanuit vertrouwen

Vertrouwen is eigenlijk de smeerolie van de maatschappij. In een organisatie waar veel vertrouwen is, werken mensen op een respectvolle manier samen. Een goede samenwerking leidt weer tot betere resultaten. De  Kanjertraining richt zich op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. In de lessen staan deze onderwerpen centraal. 

 

De kanjerpetten

Om gedrag te herkennen werken we binnen de Kanjertraining met in de onderbouw dieren en in de midden- en bovenbouw met gekleurde petten. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.

Een Kanjer
Je bent een Kanjer als je jezelf bent en de ander accepteert zoals die is. Je weet hoe je moet handelen in verschillende situaties en is te vertrouwen. 

Hier ben ik

Het is goed dat ik er ben.

Er zijn mensen die van mij houden.

Niet iedereen vindt mij aardig

Dat is niet erg.

Ik luister wel naar kritiek.

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.

Blijft iemand vervelend tegen mij doen ?

Dan haal ik mijn schouders op. Jammer dan.

Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.

Ik gedraag me als een kanjer,

want ik ben een Kanjer.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?