Bibliotheek

IKC Regenboog is een structurele samenwerking aangegaan met de Bibliotheek Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal. Dit heeft een positief effect op de prestaties op alle schoolvakken. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen meer betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo zullen onze leerlingen beter toegerust de school verlaten.

 • De schoolbibliotheek. Een ruime en gevarieerde collectie jeugdboeken zorgt voor verrijking van het leesonderwijs. De boeken worden op een kindvriendelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd. De collectie is maatwerk en wordt regelmatig aangevuld en bijgesteld.
 • De leesconsulent. Een vast gezicht vanuit de Bibliotheek Kampen. Zij is regelmatig op school, beheert de schoolbibliotheek, begeleidt de biebouders, stemt af met de leescoördinatoren, ondersteunt en adviseert het team en kan ook leerlingen en ouders van advies voorzien
 • Tijd voor lezen in het lesrooster. Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen om leesplezier te stimuleren.

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen school en bibliotheek, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Een digitaal portaal. In SchoolWise zoeken en registreren leerlingen de boeken. Verder wordt het in de bovenbouw gebruikt bij het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie (filmpjes, websites).
 • 100% lidmaatschap. Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek Kampen en de schoolbibliotheek.
 • De leesmonitor. Eenmaal per jaar vullen leerlingen van groep 4-8, alle leerkrachten en de leesconsulent digitale vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we meten of onze inspanningen daadwerkelijk leiden tot meer leesplezier.

De leesconsulent van de Bibliotheek wordt ondersteund door twee ouders en twee leescoördinatoren.

Schoolmaatschappelijk werk

Soms zijn er binnen een gezin problemen, waarvoor ook de school niet zo snel een oplossing kan bedenken, of waar u als ouders de school misschien liever niet bij inschakelt. Dat hoeven niet altijd hele grote problemen te zijn. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor heel veel vragen met betrekking tot opgroeien en opvoeden, zoals:

 • Mijn kind wordt gepest, wat nu?
 • Mijn kind kan niet goed voor zichzelf opkomen, wat moet ik nu doen?
 • Mijn kind is erg druk en luistert slecht, ik weet niet wat ik nu moet doen !
 • Mijn kind trekt zich terug en maakt geen contact met andere kinderen, wat is er aan de hand?
 • Mijn man en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder !

Onze contactpersoon voor schoolmaatschappelijk werk is Jeanine Toeter. U kunt deze persoon bereiken op de volgende telefoonnummers. T. (038)-3370030 (CJG) of T. (038) 4569740 (De Kern maatschappelijke dienstverlening).

Logopedie

Binnen de school is de mogelijkheid aanwezig om logopedie te krijgen door een logopedist van Logopedie Zwartewaterland. Afhankelijk van het aanbod is de logopedist een tot twee dagdelen per week op school. Dit jaar op woensdag- en vrijdagmorgen.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen op het gebied van spraak, taal, gehoor, slikken, adem en afwijkend mondgedrag.

Waarvoor naar logopedie?

 • Stem:
  Bent u/ uw kind langdurig hees, schor of is uw stem zacht?
 • Uitspraak / verstaanbaarheid:
  Moet u/ uw kind regelmatig herhalen wat u/ uw kind gezegd heeft? Kent het kind bepaalde klanken niet?
 • Taal:
  Heeft u/ uw kind moeite om op woorden te komen bij het vertellen? Begrijpt u/ uw kind de ander niet? Of is er moeite met lezen?
 • Gehoor:
  Moet u/ uw kind vaak een ander om herhaling vragen (wat zegt u?)? Hoor het verschillen tussen klanken moeilijk?
 • Gedrag:
  Wordt u/ uw kind niet goed begrepen door uw omgeving in zijn/haar gedrag?
 • Eten, drinken en slikken:
  Verslikt u/ uw kind zich regelmatig tijdens eten of drinken? Zijn er andere beperkingen tijdens het eten/ drinken?

Informatie en aanmelden

Het kan zijn dat de school adviseert contact op te nemen voor een mogelijke behandeling. Ook kunt u informatie inwinnen of een aanmelding doen op de website van Zwartewaterland.  06 27070087. Op woensdag- of vrijdagmorgen even binnenlopen kan ook.

Vergoeding

Logopedie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen wordt logopedie ook vergoed (na gebruik van het wettelijk eigen risico). De logopediste is Direct Toegankelijk gecertificeerd wat betekent dat u ook zonder verwijsbrief de zorg kan starten. Voor diegene die dit niet in hun polis hebben wordt alle zorg met de verwijsbrief van de huisarts/ specialist vergoed.

Fysiotherapie

Binnen de school is de mogelijkheid om Kinderfysiotherapie te krijgen door een van de kinderfysiotherapeuten van Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen. Sanne de Leeuw is op maandagochtend aanwezig. Zij zal zo nodig de  begeleiding van uw kind verzorgen.

Wat is kinderfysiotherapie

Dit is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

Waarvoor kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut:

 • Afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek of algehele ontwikkeling.
 • Syndromen
 • Aangeboren hartafwijkingen
 • Neurologische problemen, zoals Cerebrale Parese / Spasticiteit
 • Orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, scoliose)
 • Ademhalingsproblemen
 • Houterige motoriek (DCD)
 • Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Schrijfproblemen
 • Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Houdingsproblematiek, o.a. scoliose
 • Hoofdpijnklachten en/of nekklachten
 • Overgevoeligheid voor prikkels

Hoe kunt u een kind aanmelden

Heeft u als ouders/verzorgers vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht of rechtstreeks contact opnemen. Ook kan het zijn dat de leerkracht iets opvalt in de motoriek. Dan neemt de leerkracht na toestemming contact met ons op.

Hoe verloopt de begeleiding

Na een aanmelding voor kinderfysiotherapie wordt uw kind gescreend en onderzocht. Hierbij wordt er een deskundig oordeel gegeven over de problematiek van het bewegend functioneren van uw kind. Hierna zal er een behandelplan worden opgesteld mocht er een indicatie zijn voor kinderfysiotherapeutische begeleiding. In overleg met ouders/verzorgers zal de behandeling gestart worden. Wij zien ouders graag met regelmaat bij de behandeling aanwezig. Is dat niet mogelijk dan krijgt uw kind daarnaast een schriftje mee, waarmee gecommuniceerd wordt. Hierin zullen ook de huiswerkoefeningen voor thuis beschreven worden.

Vergoeding

Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar vanuit de basisverzekering. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van dit pakket. Is er sprake van een chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie vergoed.

Mocht u n.a.v. deze uitleg vragen hebben of uw kind willen aanmelden dan kan u contact opnemen met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen of Sanne aanschieten op de dinsdagochtend in het speellokaal. U kunt ons vinden via onze website www.kinderfysiokampen.nl.

De Overbrugging

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.
 • Onderwijs aan slimme kinderen
  Ambassadeurs van de Overbrugging richten zich op hoogbegaafde kinderen. Ze onderzoeken wat nodig is voor een soepele overgang naar het VO. Daarbij richten ze zich op het verbreden van kennis voor leerkrachten, de rol van ouders en de waarde van executieve vaardigheden.


De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.