Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen op eigen niveau werken?

Geen kind is hetzelfde, dus niet alles is voor iedereen haalbaar. “Op De Regenboog vinden we dat je als uniek mens geboren wordt. Je moet eerst aarden en hechten voor je tot groei en bloei kunt komen. We stoppen dus veel energie in wortelen, welbevinden en veilig voelen. De basis hiervoor ligt in onze christelijke identiteit en in de Kanjertraining. Voor ieder kind stellen we doelen en reflecteren met kinderen de vorderingen en het leerproces.

In onze organisatie, het aanbod en door het werken met leerlijnen willen we zo veel mogelijk aan die verschillen tegemoet komen. We volgen vooral de individuele ontwikkeling van de kinderen. Behaalde resultaten houden we bij in verschillende volgsystemen en verzamelen de overzichten in het portfolio.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt?

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Het is een voorwaarde om te kunnen groeien en bloeien. In een open dialoog met ouders en kinderen willen we dit bereiken. Daarnaast gebruiken we de Kanjertraining om kinderen inzicht te geven in hun eigen gedrag, ook in relatie tot de ander en de omgeving.

Kanjertraining
De leerkrachten vinden dat er een mooi sociaal klimaat ontstaat door de Kanjertraining. Deze training gaat uit van de volgende principes: we vertrouwen elkaar, helpen elkaar, niemand lacht uit en niemand doet zielig. Ik gedraag mij als een kanjer want ik ben een kanjer.

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl
www.irisopvang.nl

Grondslag
De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

De wijze wereldburger

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van IKC Regenboog

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van onze Schepper laten zien.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Het onderwijsconcept heeft de kenmerken van ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs. We willen onderwijs in een rijke omgeving geven. Een rijke leeromgeving moet leerlingen laten verwonderen, beleven, prikkelen en nieuwsgierig maken. Dat betekent dat we materialen zoeken en leshoeken creëren die aansluiten bij thema’s. We willen interactief lesgeven, waarbij kinderen zelf en van elkaar leren.

We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden zoals rekenen en taal. We proberen zoveel mogelijk vakgebieden in een betekenisvolle context te combineren.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

Kwalificatie
Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

Socialisatie
Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

Persoonsvorming
Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat is het kwaliteitsbeleid van IRIS?

Kwaliteit van het onderwijs
Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de eindtoets van leerjaar 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, interne audit, tevredenheidsonderzoeken en de feedbackgesprekken met kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Wat doen wij met betrekking tot de doorstroming van kleuters?

Doorstroming van kleuters
Vanaf hun vierde jaar, gaan de kinderen ongeveer acht jaar naar de basisschool. Jaarlijks worden ze in het administratiesysteem een jaar opgehoogd. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en passen daar onze organisatie bij aan. We werken groepsdoorbrekend. Dat betekent dat kinderen niet bij alle lessen bij leeftijdsgenoten zitten.

Voor vier jarigen die later in het jaar instromen, kijken we naar de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling om te bepalen of het kind een leerjaar opgehoogd kan worden.

Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Hoe ondersteuning wij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben?

Hoe is ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?
Verdeeld over een aantal perioden in het schooljaar proberen we binnen de mogelijkheden van de groep alle kinderen de juiste hulp te bieden die aansluit bij wat de leerlingen al kennen en kunnen. De keuzes, doelen en organisatie beschrijven we in groepsplannen. Deze plannen worden met de intern begeleider besproken en geëvalueerd. Daarnaast hebben we een aantal procedures beschreven, hoe om te gaan met kinderen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben zoals kinderen met dyslexie of meer begaafde kinderen.

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, een orthopedagoog, een onderwijsspecialist, logopedist, fysiotherapeut of de contactpersoon voor schoolmaatschappelijk werk.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen ook besproken worden in het zorgoverleg. Dit is een overleg met een orthopedagoog en ouders wanneer nodig schuift schoolmaatschappelijk werk en/of een schoolverpleegkundige hierbij aan.

Het resultaat van een onderzoek wordt besproken met de ouders. Vaak wordt er een plan opgesteld, dat door de school en/of door de externen wordt uitgevoerd.

Wanneer de school handelingsverlegen blijft, kan besloten worden, in overleg met de ouders, om het kind aan te melden bij CAT Kampen (Commissie arrangeren en toewijzen)

Dit is een ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. CAT Kampen kan een arrangement toewijzen of een verwijzing geven voor plaatsing in het SBO of SO. Voor informatie zie ook: https://swv-hanzeland.nl/

Onderwijsspecialist
Het kan zijn dat er op basis van de ondersteuningsvraag van een leerling extra ondersteuning noodzakelijk is. Hiertoe kan de school de hulp inroepen van een onderwijsspecialist. Voor wat betreft gedragsproblematiek heeft is deze in dienst van IRIS. Voor wat betreft andere benodigde expertises kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op andere specialisten zoals speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen) een orthopedagoog vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via het CJG Kampen. De school heeft in haar school ondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe de zorgstructuur op school is ingericht met daarbij haar partners.

Wat doen wij met de ouderbijdrage?

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk. Alle bijdrage zijn voor u als ouders/verzorgers vrijwillig en mag voor de school ken reden zijn kinderen uit te sluiten van activiteiten. De school heeft hiervoor echter zelf geen middelen en vragen u dan ook de bijdrage voor uw kind(eren) te betalen.

Het college van bestuur (CvB) heeft na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-

Daarnaast kunt u gevraagd worden een vrijwillige bijdrage te geven voor schoolreizen en schoolkampen, slot-activiteit groep 8. De school vraagt hiervoor instemming van de medezeggenschapsraad van de school. Ook hiervoor geldt dat deze bijdrage vrijwillig is en dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten. U zult echter begrijpen dat wanneer meerdere ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen een activiteit als geheel kan komen te vervallen.

Hoe is de tussenschoolse voorziening geregeld?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Vanwege het continurooster hebben we op de Regenboog geen voor- en tussenschoolse opvang.


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen.

Ouders en passend onderwijs
Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Hoe werken wij samen met ouders?

Ouders zijn een belangrijke partner van De Regenboog. “Onze leerlingen zijn blij als ouders goed meedenken en meewerken op school,” zo legt Marleen uit. “Voor het kind is de ouder het belangrijkste, wij sparren dus graag zodat we samen voor het beste voor ieder kind gaan.”

Ouders serieus nemen, dat is wat ze doen op De Regenboog. “De deur staat altijd open al is de vraag nog zo klein. Transparant zijn, vinden wij belangrijk.” De school verwacht dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en daar school in steunen. “Het is belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van bijzonderheden. Een kind moet lekker in zijn vel zitten om tot leren te komen. Dus overleggen we graag over het educatieve en sociaal-emotionele deel om te horen wat het kind nodig heeft en hoe het zich voelt.”

Startgesprek

Na de zomervakantie is er een gezellige start. De ouders komen op school voor een kopje koffie en om in de klas van hun kind te kijken. In de eerste maand zijn er ook startgesprekken. In gesprek met kind, ouders en juf of meester wordt besproken wat er dat leerjaar gedaan wordt. Een ander belangrijk onderwerp is wat ouder en kind verwachten en vooral wat de leerling nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen en er een fijn schooljaar van te maken.

Nieuwsbrief

Iedere week verstuurt de directeur een nieuwsbrief. Iedere leerkracht levert hier iets voor aan. Er wordt beschreven welke Bijbelverhalen in de klas worden besproken. Ook het thema waar aan gewerkt wordt, komt uitgebreid aan bod zodat ouders weten waar hun kinderen op school mee bezig zijn. “Omdat we delen wat we doen op school, kan dat een mooi uitgangspunt zijn om thuis het gesprek op gang te brengen over de lessen.”

Klankbord

De school vraagt in gesprekken met ouders of door tevredenheidsonderzoeken om feedback op het onderwijs. Ook voor de kinderen ligt daar een rol. In de leerlingenraad overleggen kinderen uit de leerjaren 5 tot en met 8 met de directeur over dingen die zij belangrijk vinden. Andere ouders ondersteunen de leerkrachten als het gaat om praktische zaken. Van het regelen van vervoer bij een uitje, ondersteuning bij het afscheid in leerjaar 8 tot een cadeautje uitzoeken voor kinderen die ziek zijn.

“We zijn altijd op zoek naar de onderwijsbehoefte van het kind”

Portfolio

Twee keer per jaar krijgen alle kinderen hun portfolio mee naar huis. Gedurende het hele schooljaar voegen de leerlingen dingen toe aan hun portfolio. “Waar ben je trots op, hoe zie je jezelf? Dat zijn dingen die aan de orde komen,” aldus Marleen. “Bij de gesprekken vertelt het kind aan de ouder over het portfolio. De juf of meester vult aan als het nodig is. Het is prachtig om te zien hoe kinderen al jong leren vertellen waar ze goed in zijn en wat ze nog graag willen leren.”

Organisatie

We hebben ons onderwijs groepsdoorbrekend georganiseerd. We werken in twee units met een aantal stamgroepen. De kinderen starten en eindigen in de stamgroep. Volgens een bepaald rooster volgen kinderen les in clubs. We kennen de rekenclub en taalclub. We hebben de kinderen vooral ingedeeld op niveau. Kinderen van verschillende leerjaren kunnen dus bij elkaar in een club zitten.

Op de middag werken de kinderen in hun stamgroep. Ze werken dan aan hun eigen doelen of doen themawerken. Op de vrijdagmiddag zijn de ateliers. Dan is er vooral aandacht voor de creatieve vakken.

Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

De klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

Hoe ziet de verwijzing naar het voortgezet onderwijs eruit?

Advisering voortgezet onderwijs
Kinderen die na leerjaar 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover worden ouders tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken.

Het pré-advies krijgen de lln. in groep 7. Tijdens een gesprek hierover wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend.

Elke leerling in leerjaar 8 krijgt een schooladvies (tenminste voor 31 januari het voorlopig schooladvies en uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte doorstroomtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op deze toets. Wanneer de leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de doorstroomtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?